Version ENG.      Line ID : @98oils  E-mail : info@98oils.com

Product Trial Report

 

 

                                                   

Lube-Clean 810                        Metachain GW-410                 Lube Form – C40

น้ำยาล้างชิ้นงาน                       น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อน                 น้ำมันขึ้นรูปชิ้นงาน
สำหรับชิ้นส่วนอะลูมิเนียม           และหล่อเลื่อนโซ่สายพาน             พาร์ทเหล็กขาว

 

                                

Lube Form 201P              Lube-Cut 100                           Lube-Clean SA20

ขึ้นรูปชิ้นงาน                   น้ำมันล้วน น้ำมันตัด กลึง เจียร       น้ำยากัดสนิม

ประเภทเหล็กหนา            ชิ้นงานประเภท Rivet                   ล้างสนิมออกจากชิ้นงาน

 

                

Lube Kote 32D                       Randocut 330B                    Randocut 500

น้ำมันป้องกันสนิม                   น้ำยาหล่อเย็น                           น้ำยาหล่อเย็น

สูตรป้องกัน 3 เดือน           ใช้กับชิ้นงานประเภทเหล็ก     สำหรับชิ้นงานประเภททองเหลือง  

 

                       

 Greenex R&S F1                                                   Alumol VRX                                       Lube-Cut 100

 ล้างคูลลิ่งทาวเวอร์                                            Aluminium Wire Drawing                         น้ำมันล้วน ตัด กลึง เจียร
Cooling Tower Cleaning                                   น้ำมันรีดลวด อะลูมิเนียม                              สำหรับงานเกรดเหล็ก